KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
BOSÝCH KARMELITEK

3

Po skončení třicetileté války a uzavření Vestfálského míru v roce 1648 byla v zemích Koruny české výrazně posílena pozice katolické církve. To se projevilo, mimo jiné, jednak obnovením starých církevních řádů, ale zejména příchodem řádů nových. To bylo patrné zejména v hlavním městě.  Již v pobělohorském období v 1. polovině 17. století se do Prahy vracejí serviti, obutí karmelitáni, cyriaci a klarisky. Zcela nově se na našem území tehdy objevili milosrdní bratři, bosí augustiniáni, bosí karmelitáni, pauláni, barnabiti, irští františkáni a také monserratští benediktini. Svoje sídlo zde zcela mimořádně rozšířili i jezuité stavbou dvou kolejí a profesního domu. V 50. letech došlo k obohacení českého prostředí o dvě řehole. Byl to jednak vyhraněně kontemplativní řád bosých karmelitek a současně řád voršilek, zaměřený na výchovu dívek.

Karmelitky, za přispění samotného císaře Ferdinanda III. Habsburského, získaly v roce 1655 bývalý Valdštejnův dům při klášteru augustiniánů a související, poměrně rozsáhlé, pozemky, situované na východ od středověkého opevnění, které byly po rozšíření opevnění Malé Strany zahrnuty do zástavby města.

Výstavba nového karmelitánského konventu byla zahájena položením základního kamene v roce 1661, a to podle projektu architekta Carla Luraga. K osídlení nových budov došlo až v roce 1671, zatímco výstavba kostela sv. Josefa se vinou různých sporů a patrně i kvůli financím protahovala. Základní kámen byl sice položen již v roce 1673 za přítomnosti císaře Leopolda I., ale vlastní stavba chrámu proběhla až v letech 1689–92. Kostel má pozoruhodné štíhlé průčelí s motivem bosovaných sloupů a tehdy ještě zcela neobvyklou centrální dispozici na půdorysu oválu. 

Současně s výstavbou konventu vznikala ve 2. polovině 17. století nepochybně i klášterní zahrada, a to na mimořádně velké ploše cca 2,2 ha. Sousední Valdštejnská zahrada, kterou v 1. polovině 17. století zbudoval jeden z nejbohatších lidí v Evropě Albrecht z Valdštejna, má plochu „pouze“ 1,7 ha. Zahrada byla jistě záhy obehnána mohutnou cca 9 m vysokou zdí, dodnes vytvářející pocit jakéhosi chráněného a intimního prostoru. Zřejmě již společně s výstavbou zdi byla zbudována vysoká výklenková kaple, natočená cíleně ve směru hlavní osy zahrady, směřující ke konventu. Socha sv. Jana Nepomuckého zde byla umístěna později.

Jednou z nejstarších staveb rozsáhlého areálu je velmi neobvyklá zahradní kaple, zasvěcená biblickému proroku Eliášovi. Tato drobná stavba, situovaná při jižním okraji zahrady, byla zřejmě zbudována již v 60. letech 17. století. O její původní podobě nemáme věrohodné informace, stejně tak jako o jejím určení, spekuluje se také o márnici či poustevně. Další kaple v zahradě, zasvěcená sv. Terezii z Avily, vznikla zřejmě až o 100 let, tedy v polovině 18. století. 

O původní podobě klášterní zahrady nemáme příliš zpráv. Nepochybně se zde nacházel ovocný sad – pomarium, situovaný převážně v jižní polovině zahrady. Zbývající plochy byly určitě rozčleněny na pravidelné záhony. Zde bychom zcela jistě našli zelinářskou část (fruktarium) a záhony pro pěstování léčivých bylinek (herbularium). Součástí zahrady byly patrně ještě různé drobné objekty, sloužící provozu zahrady, jako oranžérie, sušárny či prostory pro uložení nářadí. Z těchto původních drobných staveb se v severním cípu zahrady zachoval pouze drobný gloriet, znehodnocený pozdějšími úpravami.

S ohledem na uzavřený charakter klášterní zahrady je dobová ikonografie velmi skromná. Asi nejstarším známým vyobrazením podoby zahrady je tento výřez z Ortografického nárysu Prahy, nakreslený vojenským kartografem Josefem D. Huberem v letech 1793–96. Jde o unikátní doklad, vypovídající o podobě pozdně barokní Prahy, namalovaný formou tzv. vojenské perspektivy. Nejde tedy o klasickou vedutu, ale spíše o brilantně provedený technický nákres s detaily architektury, zelení i stafáží. Zahrada karmelitek je zde vyobrazena se schematicky vyznačenými záhony a v jižní polovině jsou zakresleny jehličnany, což asi nelze brát úplně vážně (výřez z plánu je oskenován z publikace Praha v obrazech pěti století, Zdeněk Wirth, vydal Jan Štenc v Praze v roce 1934).

Věrohodnější představu o rozvržení karmelitánské zahrady si můžeme vytvořit z dobových, již poměrně přesných plánů. Červenohnědá barva vyznačuje areál konventu, odstíny zelené vymezují plochy záhonů a skupiny stromů. Z obrázku je čitelná osová kompozice zahrady a poloha okolní zástavby. Je zde dobře patrná i úzká zahrada lemující klášterní zahradu ze severu. Tento pozemek, značený v plánech ze 17. století jako „vohrada za sv. Tomášem“ se na sklonku 17. století proměnil v zahradu Daunského paláce, který byl zván později jako palác Vrtbovský nebo také Thurn Taxisův. Ve 20. století zde byl Svaz architektů, dnes je zde Anglo-americká univerzita v Praze). Kresba © Ondřej Šefců.

Podobu konventu po jeho dostavbě v 1. polovině 18. století připomíná poměrně realistické vyobrazení na kresbě F. B. Wer­nera, zhotovené kolem roku 1740. Pozornost zasluhuje poměrně vznosné štíhlé průčelí, lemované bosovanými sloupy. Kresba © Ondřej Šefců.

Tato kaple, zakomponovaná v ohradní zdi a uzavírající hlavní osu zahrady (lemovanou kdysi lipovou alejí), vznikla zřejmě společně se stavbou ohradní zdi v 2. polovině 17. století. Současné zasvěcení kaple pochází zřejmě až z poloviny 18. století, kdy zde byla umístěna plastika sv. Jana Nepomuc­kého. Zajímavostí je vyhlídková plošina, přístupná skrytým točitým schodištěm.
Kresba © Ondřej Šefců.

Kresba sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěná v 18. století v mimořádně rozměrné nice v ohradní zdi klášterní zahrady. Tento nejproslulejší český světec je zde zobrazen v typickém postoji s knihami a krucifixem. Zajímavostí je, že stojí na rybě, která zde symbolizuje jak křesťanství, tak údajnou světcovu mlčenlivost. Kresba © Ondřej Šefců.

Nejpodivnějším objektem v zahradě je kaple sv. Eliáše. Tato drobná stavba, pokrytá plastickou výzdobou, napodobující přírodní skálu, či grottu, včetně několika živočichů, např. hada či žáby. Inspirace nedalekou grottou a voliérou ve Valdštejnské zahradě je nepochybná. Kaple, zbudovaná patrně v 60. letech 17. století, má interiér vyzdo­bený freskami s náměty ze života proroka Eliáše, velmi neobvyklé je krbové topeniště, které bylo zřejmě kdysi funkční. Kresba © Ondřej Šefců.

Na průčelí kaple sv. Eliáše vystupuje velmi nápadná výzdoba ve formě dvouhlavé císařské habsburské orlice se znakem karmelitánského řádu na prsou.

Symbolické vyobrazení blahoslavené Marie Elekty od Ježíše, první převorky řádu bosých karmelitek v Praze. Ačkoliv jako převorka zde působila pouze 7 let a zemřela již v roce 1663 ve věku 58 let, stala se proslulou díky tomu, že její ostatky, pohřbené údajně v kapli sv. Eliáše, nepodlehly hnilobě a jsou dochovány dodnes ve velmi dobrém stavu. Princip této mumifikace nebyl odhalen ani s pomocí moderních lékařských metod.

Kaple sv. Terezie z Avily, významné světice a reformátorky karmelitánského řádu. Vrcholně barokní kaple je zbudována ve formě centrální stavby, v interiéru jsou torza freskové výzdoby. Zajímavostí jsou tzv. kasulová okna (tvarem připomínající kasuli, tedy ornát, v němž kněží slouží mši).